Linarium Mount Logan 5

nr katalogowy: Standard SB-DI-025 / Triangulum SB-DI-026Linarium Mount Logan 5

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa z pięcioma przyłączami: zjeżdżalnią, hamakiem, ścianką wspinaczkową, liną i drabinką, zbudowana na czterech punktach podparcia rozchodzących się do wewnątrz bryły (konstrukcja ma kształt diamentu). Urządzenie posiada regulację naciągu lin. Występuje w dwóch wersjach: Standard i Triangulum (posiada dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci i większe oczka sieci).

Urządzenie zawiera

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały


Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu

Kotwy konstrukcji głównej oraz przyłączy betonowane są w gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje się i naciąga po odpowiednim związaniu betonu. Konstrukcja główna może być także instalowana na systemie montażowym 1-2-3 bez betonowania, (nie dotyczy wersji z przyłączami typu mostki i długie zjeżdżalnie). Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały".) Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania
- Sieć linowa służy do przemieszczania / wspinania się dzieci wewnątrz oraz na zewnątrz urządzenia,
- Z urządzenia może korzystać max. 60 dzieci,
- Strefa urządzenia powinna być wykonana z nawierzchni zabezpieczającej upadek z wysokości 1,90m oraz spełniać wymagania normy EN 1177.
Kontrola i konserwacja
Kontrola i konserwacja urządzenia polega na sprawdzeniu stanu wszystkich elementów urządzenia tj. kondycja lin (np. przetarcia), przeguby, śruby, mocowania lin, naciąg lin, stan konstrukcji oraz fundamentów. W przypadku stwierdzenia usterek należy bezzwłocznie zabezpieczyć urządzenie przed dalszym użytkowaniem oraz przystąpić do ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia poluzowania lin należy je napiąć ponownie zgodnie z wskazówkami przedstawionymi poniżej. Kontrola stanu urządzeń powinna być przeprowadzana przez osobę upoważnioną przez administratora obiektu lub przez specjalistyczną firmę.
Kontrola 1-2 tygodnie po instalacji.
Aby zapewnić komfort użytkowania i długą żywotność, liny siatki muszą być napięte. Pierwsza regulacja naprężenia powinna być przeprowadzona około 1-2 tygodnia po pierwszym użyciu. Kolejne regulacje naprężenia będą konieczne w dłuższych odstępach czasowych, zależnie od utraty elastyczności lin, aż do wyczerpania naturalnej zdolności rozciągania liny.
Kontrola wizualna
Jej częstotliwość zależy od miejscowych warunków (częste/rzadkie użytkowanie, wandalizm, zanieczyszczenie powietrza, warunki pogodowe itp.)
- Sprawdź ogólny stan lin, ewent. zużycie i uszkodzenia związane z wandalizmem.
- Sprawdź stan i kompletność kul łączących.
- Sprawdź jakość podłoża (w przypadku podłoża z piasku należy pamiętać, że warstwa piasku = ochrona przed upadkiem, zanieczyszczenie piasku = ochrona przed urazem).
Kontrola okresowa (dwa razy w roku)
- Cała sieć powinna być sprawdzana pod kątem uszkodzeń, zwłaszcza pęknięć drutów.
- Należy sprawdzić naprężenie lin i wyregulować jeśli to konieczne.
Kontrola roczna
Oprócz sprawdzenia punktów kontroli wizualnej i okresowej należy:
- Sprawdzić oznaki korozji na kotwach.
- Sprawdzić, czy rury konstrukcyjne przylegają ściśle do kul łączących. Jeżeli występują luzy należy je zlikwidować poprzez dokręcenie śrub w kulach łączących.
- Sprawdzić stabilność połączenia liny do szczytowej kuli łączącej (jeżeli występuje).
- Sprawdzić, czy na betonie nie ma pęknięć (jeżeli został użyty do montażu). W tym celu, należy odsłonić fundament w obszarze kotew.
Sposób przeprowadzenia regulacji naciągu lin
1. Zdjąć pokrywę kuli łączącej używając klucza imbusowego nr 10.
2. Odkręcić nakrętkę kontrującą.
3. Wyregulować napięcie lin za pomocą nakrętki mocującej (używając specjalnego klucza SW 32). Regulować poza zakres oznaczony jako „znacznik naciągu wstępnego”.
4. Regulować liny równomiernie we wszystkich możliwych punktach (kule łączące) na wszystkich poziomach.
5. Podczas regulowania napięcia należy uważać aby liny nie były skręcone w żadnym miejscu napinania (w razie potrzeby użyć innego narzędzia do skontrowania).
6. Ponownie zakręcić i zabezpieczyć nakrętkę kontrującą. Należy zwrócić uwagę aby podkładka sprężynująca znajdowała się we właściwym ułożeniu pomiędzy nakrętkami.
7. Zamocować pokrywy kul łączących (zwracając uwagę na właściwe ułożenie logo firmy).

Załączniki


Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Zał. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwaZał. 2. Kolorystyka konstrukcjiZał. 3. Kolorystyka linZał. 4. Posadowienie oraz części składowe urządzeniaZał. 5. Dostępne warianty urządzenia: Standard (SB-DI-025) / Triangulum (SB-DI-026)